Vastuunjakotaulukko

Kiinteistöliiton uudet linjaukset: Hajulukon avaaminen kuuluu taloyhtiölle, lattiakaivon putsaaminen asukkaalle.

Allasviemärin tukkeutuneen hajulukon avaaminen on taloyhtiön tehtävä, lattiakaivon puhdistus kuuluu puolestaan asukkaalle. (KUVA: Kimmo Räisänen)

Julkaistu: 18.3. 13:45

Päivitetyn vastuunjakotaulukon perusteella vastuu siirtyy osakkaalta yhtiölle ainakin kahdessa asiassa.
Ensimmäinen on hajulukko. Jatkossa tukkeutuneen hajulukon avaaminen on taloyhtiön vastuulla.

Kiinteistöliiton näkökulmasta näin on parempi, sillä toimenpiteen suorittamiseen vaaditaan usein erityisiä työkaluja, joita asukkaalla ei välttämättä ole.

Liiton mukaan on myös olemassa vesivahingon vaara, jos asukas lähtee itse avaamaan hajulukkoa ja kokoaa tiivisteet virheellisesti.

– Näiden riskien torjumiseksi on perusteltua, että yhtiö huolehtii myös hajulukon puhdistamisesta osana yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvaa vesi- ja viemärijohtojärjestelmää, Kiinteistöliitto Uusimaan johtava lakimies Mia Pujals sanoo Kiinteistölehdessä.

Toinen vastuuasia on ilmanvaihdon suodattimet. Niiden vaihtaminen kuuluu yhtiölle.

Kiinteistöliitto perustelee tätä sillä, että yhtiö on vastuussa ilmanvaihtojärjestelmästä kokonaisuutena. Jos yksittäiset suodattimet ovat likaisia, järjestelmä ei toimi kunnolla.

Asukkaille suodattimien vaihtaminen taas voi olla hankalaa tai sitten he eivät vain viitsi vaihtaa niitä.

– Toimenpide on, hajulukon mallista riippuen, monille asukkaille hankala ja työkaluja vaativa, jolloin puhdistaminen saattaa jäädä tekemättä, Pujals sanoo.

Suurin osa taloyhtiön ja asukkaan vastuunjaosta pysyy silti ennallaan.

– Esimerkiksi lattiakaivon putsaaminen on edelleen asukkaan asia, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa Taloussanomille.

Kokonaan uusi kohta vastuunjakotaulukossa on luku tuhoeläimistä. Taloyhtiön vastuunjakotaulukoissa on nyt ensimmäistä kertaa otettu kantaa vastuuseen tuholaisten torjunnasta.

– Vastuu tuhoeläinten torjunnassa jakautuu pitkälti sen perusteella, onko tuhoeläimiä asunnossa vai rakenteissa, Pynnönen sanoo.

Esimerkiksi luteet ovat osakkaan vastuulla silloin, jos niitä on vain yhdessä asunnossa. Mikäli luteet kulkevat rakenteita pitkin asunnosta toiseen, niiden torjunta siirtyy yhtiön vastuulle.

Kunnossapitovastuut aiheuttavat taloyhtiöissä paljon väärinkäsityksiä ja riitoja.

Pynnösen mukaan tyypillisin riidan aihe on keittiön ja kylpyhuoneen vuotava putki.

– Riidellään siitä, missä kohtaa vuoto on. Kuuluuko se putken osa, jossa vuoto on, osakkaan vai taloyhtiön vastuulle?

Vastuunjakotaulukko on Kiinteistöliiton lakiasiantuntijoiden laatima kirjanen, joka käsittelee kunnossapitovastuun jakautumista yhtiön ja osakkaiden kesken.

 

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4 luku. Kunnossapitovastuu

1§ Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 2 ja 3§ säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Yhtiökokous voi kuitenkin päättää osakkeenomistajalle kuuluvan kunnossapitotyön suorittamisesta yhtiön kustannuksella, jos työ liittyy yhtiön kunnossapito- tai uudistustyöhön tai työ on yhtiön kannalta muuten taloudellisesti tarkoituksenmukainen eikä se loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. Yhtiön oikeudesta teettää osakkeenomistajan vastuulla oleva kunnossapitotyö ja osakkeenomistajan oikeudesta teettää yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotyö säädetään lisäksi 4 ja 5 §:ssä.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa.

2§ Yhtiön kunnossapitovastuu

Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle.

Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneistoissa olevista altaista. Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu vastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä tai teettämästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa siten kuin tässä laissa säädetään.

Yhtiön on pidettävä kunnossa rakennuksen ulkopinta myös sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hallinnassa 1 luvun 3 §:n mukaisesti.

3§ Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyöt:

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan tulee kuitenkin ilmoittaa kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

Ilmoitusvelvollisuus on laaja, ja sen ulkopuolella jäävät lähinnä huoneiston maalaus- ja tapetointityyppiset työt. Pinnoitetyö, jonka yhteydessä puututaan esimerkiksi äänieristeisiin, on jo ilmoitusvelvollisuuden piirissä

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, että yhtiö tai toinen osakkeenomistaja , jonka huoneistoon työ vaikuttaa, voi niiden perusteella arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheuttaako työ mahdollisesti haittaa tai vahinkoa. Yhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on ensisijaisesti oikeus asettaa työlle ehtoja, jos ne ovat tarpeen haitan tai vahingon välttämiseksi tai korvaamiseksi. Muutostyö voidaan myös kieltää, jos aiheutuvaa haittaa voidaan pitää kohtuuttomana.

Yhtiöllä on oikeus valvoa työtä ja yhtiön on huolehdittava siitä, että valvonta on myös muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Työtä suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista valvontakuluista.

Vuokrattu huoneisto:

Osakkaan vastuu yhtiöön nähden: Osakkeenomistaja vastaa huoneiston korjauksista vastuunjakotaulukon mukaisesti silloinkin kun hän on vuokrannut huoneistonsa. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka vuokralainen huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään aiheuttaa yhtiön vastuulle kuuluville rakennuksen osille, ellei osakkeenomistaja ole itse ollut huolimaton tai laiminlyönyt velvoitteitaan. Taloyhtiölle aiheuttamistaan vahingoista vuokralainen vastaa vahingonkorvauslain nojalla.

HUONEISTON OSA TAI SIINÄ OLEVA LAITE Yhtiö teettää ja maksaa Osakas teettää ja maksaa Huomautuksia
RAKENTEET
vesikatto X
ylä-, ala- ja välipohja X
ulkoseinä, sisäseinät, pilarit ja palkit X
painumat ja halkeamat kantavissa rakenteissa X
parvekkeet (sisäpintojen pinnoitemateriaalin kunnossapito vastuu) X
parvekkeet (julkisivupinnat, kantavat rakenteet, lattian vedeneriste) X
lämmön-, veden- ja ääneneristeet X
sisäpuoliset maalaukset, tapetointi, panelointi, laatoitus ym. lattia- ja seinäpinnoitteet X
sisärappaukset, tasoitepinnat ja alaslasketut katot X
OVET
huoneistojen ulko-ovet ja parvekeoven uloin ovi X
huoneiston väliovet ja sisempi parvekeovi X
postiluukku X
huoneiston ulko-oven nimikilpi X
huoneiston ulko-oven ja parvekeoven lukko X
huoneiston ulko-oven lisälukko =”turvalukko” (osakkaan asentama), varmuusketju ja murtosuojaus X
ovensuljin (ovipumppu)(osakashallinnassa olevassa tilassa tai huoneiston sisäpuolella) X
ovenpysäytin ja aukipitolenkki (ulkopuolinen) X
ovikello (mekaaninen) X
ovisilmä (osakkaan tai asukkaan asentama) X
automaattiulko-ovi (huoneiston sisäpuoliset laitteistot) X
automaattiulko-ovi (huoneiston ulkopuoliset laitteistot) X
IKKUNAT
ulkopuite ja karmi X
sisäpuite ja välipuite X
ikkunoiden ulkopuolen kunnossapito ja maalaus X
ikkunoiden sisäpuolen kunnossapito sekä sisäpuolen ja välien maalaus X
ikkunan ulkolasi X
ikkunan sisemmät lasit (myös aukeava umpiolasielementti) X
tuuletusluukku X
kiinteästi seinärakenteeseen asennettu umpiolasielementti X
ulkopuitteiden käynti ja heloitus X
sisäpuitteiden käynti ja heloitus X
ikkunan aukipitolaite (säppi ikkunan sisäpuolella) X
parvekeoven ja ikkunapuitteiden tiivistys X Yhtiön kannattaa usein teettää tiivistys lämpöenergian säästämiseksi
parvekelasit, markiisit yms. rakenteet X Mikäli alkuperäistä varusteluatasoa. Vastuu jälkikäteen asennettavista parvekelaseista suositellaan siirrettäväksi osakkaalle yhtiöjärjestykseen otettavalla maininnalla tai erillisellä sopimuksella.
sälekaihtimet X
KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET
kaapistot ja komerot X
ikkunalauta ja näyteikkunataso X
ikkunaverhotanko ja verholauta X
saunan lauteet X
takka ja uunit X
SÄHKÖLAITTEET
huoneiston sisäiset sähkö- ja tiedonsiirtojohdot kiinteän verkon osalta X
ryhmäkeskus/jakokeskus (=sulaketaulu) X
sähkömittari sähkönmyyjä
kytkin (=”katkaisija”) ja sähköpistorasia X
autolämmityspistorasia varusteineen X
sulake, loisteputki, lamppu, led, kuituvalo X
kiinteä valaisin X
huoneistokohtaiset sähkölämmityslaitteet ja lämmityskaapelit säätimineen (mm. kattosäteily- ja lattialämmitys sekä sähköpatterit) X
kodinkoneet (jääkaappi, pakastin, liesi, liesitaso, uuni, pesukone, pyykinkuivauskaappi ym.) X
kylmiö jäähdystyslaitteineen X
lämminvesivaraaja (kokonaisuudessaan) X
saunan kiuas ja ohjauskeskus X
keskuspölynimuri (huoneiston sisäpuolinen letku ja pölysäiliö) X
keskuspölynimuri (keskusyksikkö, putkistot ja huoneiston ulkopuoliset osat) X
turva- huolto- ja ilmoitinjärjestelmät X
soittokello-, ovisummeri- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä ovipuhelin (sähköverkkoon kytketyt) X
ovipuhelimen sisäpuoliset osat (luuri, johto ja laite) X
tietoliikennejärjestelmät X
antennijärjestelmät X
KAASULAITTEET
kaasuputket X
kaasumittari kaasulaitos
VESI-, VIEMÄRI- JA VESILÄMMITYSLAITTEET
ammeet ja altaat (käsienpesuallas, kylpyamme, poreamme, suihkuallas, astianpesuallas ja -pöytä) X
vesihanat ja sekoittimet X
letkut ja liitäntäputket sekä käsisuihkut X
kalustesauna, höyrykaappi ja höyrysauna X
venttiilit (patteri-, sulku- ja varoventtiilit) X
WC:n istuin, allas, säiliö ja huuhteluventtiililaitteisto X
pesukoneen liittäminen X
putkistot ja johdot (vesi, viemäri ja lämpö) X
viemäritukos (ilmoitusvelvollisuus tukoksesta) X
viemäritukos (tukoksen poistaminen) X
huoneistokohtainen vesimittari X
huoneistokohtainen kiertovesipumppu X
vesilukko ja lattiakaivot (korjaus ja uusiminen) X
vesilukko ja lattiakaivot (puhdistus) X
uima-allaslaitteisto X Mikäli perustasoa eli joko alkuperäinen, rakennuttajan toimesta asennettu tai myöhemmin yhtiön toimesta asennettu. Osakkeenomistaja vastaa mikäli ei perustasoa.
vesilämmityslaitteet (mm. lämpöpatterit, lattialämmitys ja kuivauspatteri = ”rättipatteri”) X
lämminvesivaraaja (kokonaisuudessaan: sähkölaitteet, vesilaitteet, venttiilit ja putkisto) X
hiekan-, rasvan-, bensiinin- ja öljynerotin X
ilmalämpöpummpu (yhtiön asentamana) X
maalämpöpumppu X
ILMANVAIHTO JA HORMIT
raitisilmaventtiili (korjaus ja uusiminen, ulko- ja sisäpuoliset osat) X
raitisilmaventtiili (puhdistus, sisäpuoliset osat) X
suodattimet (ulkoilma-, korvausilma- ja raitisilmaventtiili) uusiminen ja puhdistus, huoneiston sisäpuolella sijaitsevat tai sieltä vaihdettavissa olevat osat X
suodattimet (ulkoilma-, korvausilma- ja raitisilmaventtiili) uusiminen ja puhdistus, huoneiston ulkopuolella sijaitsevat tai sieltä vaihdettavissa olevat osat X
poistoilmaventtiili (korjaus ja uusiminen) X
poistoilmaventtiili (puhdistus) X
liesikuvun rasvasuodatin (metallisen uusiminen) X koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
liesikuvun rasvasuodatin (metallisen puhdistus, muiden esim. kankaisten uusiminen ja puhdistus) X koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
liesikupu, liesikupu on poistokanavaan kytketty laite ilman puhallinta (laite) X koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
liesikupu, liesikupu on poistokanavaan kytketty laite ilman puhallinta (valo ja valokytkin) X koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
liesituuletin suodattimineen X koneellinen poistoilmanvaihto ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
poistokanava varusteineen X koneellinen poistoilmanvaihto
poistoilmakoneet (mm. poistopuhallin ja huippuimuri) X koneellinen poistoilmanvaihto
ilmanvaihdon automatiikka- ja ohjauslaitteet sekä kytkimet X koneellinen poistoilmanvaihto
tuloilmaventtiili X koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
tulo- ja poistokanavat varusteineen X koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
tulo- ja poistokoneet, mm. poistopuhallin ja huippuimuri X koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
lämmön talteenotto- tuloilman lämmitys- ja tuloilman jäähdytyspatterit X koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
ilmanvaihdon automatiikka- ja ohjauslaitteet sekä kytkimet X koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
MUUT LAITTEET JA LAITTEISTOT
postilaatikko X
palontorjunta (palovaroitin, huoneistojen säsipuoliset käsisammuttimet) X
palontorjunta (palopostit (hana, letkut, muut), huoneistojen ulkopuoliset käsisammuttimet, spriklerlaitteet) X
jätehuolto (yhteinen jätepuristin/jäteastia) X
jätehuolto (oma jätepuristin/jäteastia) X
yhteinäiset nimikilvet ja opasteet (yleisissä tiloissa) X
kylmähuoneet ja varastot X
OSAKKEENOMISTAJAN KÄYTÖSSÄ OLEVA RAJATTU PIHA-ALUE
nurmikko tms. X
vähäiset istutukset X
puut X
raja-aita X
pihavarasto ja -katos X
pihavalaisin (osakkaan asentama) X
terassi X

Lisätietoja vastuunjakotaulukosta ja sen soveltamisesta saa Suomen kiinteistöliiton tekemästä vastuunjakotaulukosta. Taulukoita voi tilata Suomen Kiinteistöalan Kustannukselta.

Speak Your Mind

*